Northlane – Node European Tour 2015

Northlane
Volumes
The Acacia Strain
Hellions

01/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Leipzig, Conne Island
02/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Karlsruhe, Substage
03/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Anvers, Trix
04/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Bristol, The Fleece
05/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Birmingham, Asylum
06/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Glasgow, Classic Grand
07/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Manchester, Club Academy
08/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ London, O2 Academy Islington
09/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Southampton, Talking Heads
10/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Paris, Backstage
11/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Toulouse, Le saint des seins
12/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Madrid, Sala Caracol
13/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Barcelona, Razzmatazz
14/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Rilleux la Pape, MJC O Totem
15/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Aarau, Kiff
16/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Milano, Honky Tonky
17/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ München, Backstage
18/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Wien / Vienna, Arena
19/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Budapest, Dürer Kert
20/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Warsaw, Hydrozagadka
21/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Berlin, Magnet
22/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Hamburg, Logo
23/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Stockholm, Klubben
24/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Oslo, Sub Scene
26/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Helsinki, Nosturi
28/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Copenhagen, Pumpehuset
29/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Utrecht, Helling
30/10/2015 Northlane – Tour 2015 @ Köln, Underground

Northlane - Node European Tour 2015